udomtham.go.th :: ดูกระดาน - กระดานร้องเรียน
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

กระดานร้องเรียน
ผู้ตรวจทาน: จักรกริช, udomthum

ผู้ที่กำลังใช้งาน: ไม่มี
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป
ตั้งกระทู้ใหม่
 กระทู้   ตอบ   ผู้ส่ง   เข้าชม   ตอบล่าสุด 
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่10
0 udomthum 99 07/02/2019 3:55 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯหมู่3
0 udomthum 107 07/02/2019 3:54 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ การออกหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
0 udomthum 124 22/01/2019 3:34 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
0 udomthum 122 22/01/2019 3:17 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ การยื่นขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล
0 udomthum 117 22/01/2019 3:14 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ การเงินไตรมาส-1
0 udomthum 118 22/01/2019 2:58 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
0 udomthum 116 21/01/2019 2:47 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๒๑
0 udomthum 127 21/01/2019 2:46 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
0 udomthum 131 15/01/2019 9:08 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ต.ค.61-31 ธ.ค. 62
0 udomthum 139 10/01/2019 3:27 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง P๖๑๑๑๐๐๗๑๐๙๙ หมู่ ๒๐
0 udomthum 193 07/12/2018 3:20 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๒๐
0 udomthum 187 07/12/2018 3:19 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง P๖๑๑๑๐๐๕๔๗๑๙
0 udomthum 201 07/12/2018 3:12 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘
0 udomthum 189 07/12/2018 3:09 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ
0 udomthum 252 14/11/2018 4:22 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการอบรม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
0 udomthum 240 14/11/2018 4:17 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการอบรมอัคคีภัย
0 udomthum 276 14/11/2018 4:15 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการจิตอาสาขุดลอกลำน้ำ-ห้วย
0 udomthum 269 14/11/2018 3:39 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการให้ความรู้แก่บุคลากร-ของ-อปทฯ
0 udomthum 260 14/11/2018 3:38 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมองค์กร
0 udomthum 267 14/11/2018 12:00 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐
0 udomthum 236 14/11/2018 11:56 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๔
0 udomthum 257 09/11/2018 11:04 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ชนะการเสนอราคา-ท่อและรางระบายน้ำ
0 udomthum 267 09/11/2018 10:46 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ชนะการเสนอราคา - ๑๗ - ถนนคอนกรีต
0 udomthum 247 09/11/2018 10:46 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ชนะการเสนอราคา - ๑๔ - ถนนคอนกรีต
0 udomthum 257 09/11/2018 10:45 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ชนะการเสนอราคา - ๑๓ - ถนนคอนกรีต
0 udomthum 241 09/11/2018 10:45 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ชนะการเสนอราคา - ๑๒ - ถนนคอนกรีต
0 udomthum 261 09/11/2018 10:44 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ชนะการเสนอราคา - ๑๐ - ถนนคอนกรีต
0 udomthum 251 09/11/2018 10:44 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ชนะการเสนอราคา - ๗ - ๑๔ - ๒๐ - ถนนคอนกรีต
0 udomthum 226 09/11/2018 10:43 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ชนะการเสนอราคา - ๖ - ถนนคอนกรีต
0 udomthum 223 09/11/2018 10:43 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ชนะการเสนอราคา - ๕ - ท่อระบายน้ำ
0 udomthum 242 09/11/2018 10:42 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ชนะการเสนอราคา - ๔ - ถนนคอนกรีต
0 udomthum 238 09/11/2018 10:42 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ชนะการเสนอราคา - ๒ - ถนนคอนกรีต
0 udomthum 249 09/11/2018 10:41 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีต - ๒๐
0 udomthum 256 09/11/2018 10:40 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีต - ๒๐ - สายข้างสระน้ำประปา
0 udomthum 261 09/11/2018 10:40 am
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/rlk3wg
0 udomthum 261 08/11/2018 4:15 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลอุดมธรรม
0 udomthum 238 08/11/2018 1:29 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการประเมินแผนการดำเนินโครงการเทศบาลตำบลอุดมธรรม
0 udomthum 179 08/11/2018 1:26 pm
udomthum ดูการตอบล่าสุด
แสดงกระทู้ก่อนนี้:  
ตั้งกระทู้ใหม่    udomtham.go.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> กระดานร้องเรียน ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
ไปยัง:  
กระทู้ใหม่ กระทู้ใหม่    ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม่มีกระทู้ใหม่    ประกาศ ประกาศ
กระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ] กระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ]    ไม่มีกระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ] ไม่มีกระทู้ใหม่ [ ยอดฮิต ]    ตรึง ตรึง
กระทู้ใหม่ [ ที่ถูกปิด ]    ไม่มีกระทู้ใหม่ [ ที่ถูกปิด ]
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group